سیستم پشتیبانی تصمیم DDS

این سیستم آخرین مرحله از آینده پژوهی است و سیستمی طراحی می گردد تا تمام دریافت‌ها از آینده را یکپارچه کرده و گزارش دهد. اینگونه مدیران وقتی قصد دارند تصمیمی بگیرند، از عواقب تصمیم خود همچنین پیشنهادات، مزایا، معایب، ریسک و... در یک داشبورد مطلع هستند. موارد استفاده در تصمیمات استراتژیک، بازاریابی، تحقیق و توسعه، کیفیت، روابط عمومی، تولید و...

بر اساس نظریات: کین، آرونسون