پیش‌گویی

ممکن است به نظر عجیب برسد اما می دانیم که علم تماما آنچه که ما می دانیم نیست. حدود ۳۰ سال تحقیقات کارل گوستاو یونگ بر روی کتاب ای‌چینگ نشان می دهد که توصیه های آن در تصمیم گیری ها درست است. همچنین بهره گیری از تاروت که ابتدا به بیان گذشته می پردازد و سپس آینده را بیان می کند، به ما کمک می کند تا چنانچه گذشته را درست بیان نکرد، از پذیرش پیشگویی آن اجتناب کنیم که من تا این لحظه ندیده ام اشتباه کند

بر اساس نظریات: یونگ