«موارد قابل ذکر»

  1. مدیرمسئول پرتال جامع ادوات ایمنی و امنیتی
  2. عاملیت فروش و صادرات صاایران (وزارت دفاع)
  3. نماینده بازاریابی شرکت هما شیشه
  4. مدیریت فروش و بازاریابی گروه گنجینه (نفت و گاز)
  5. نماینده بازاریابی و فروش شرکت ایمن ساخت (نفت و گاز)
  6. سرپرست فروش گروه صنعتی کاوه (بانکها و موسسات)
  7. نماینده احداث فضاهای امن گروه TTM(نفت و گاز)
  8. نماینده گروه ترنج (تجهیزات الکترونیک)
  9. شرکت سلسال (تجهیز کامل)
  10. موارد بسیار دیگر