تعریف دانش سازمانی چیست؟

تمام دانشی که ناشی از تحقیق یا تجربه باشد و در جهت افزایش بهره وری استفاده شود دانش سازمانی است. اصلی ترین منابع دانش در هر سازمان شامل موارد زیر است:

  1. پرسنل باتجربه
  2. تیمهای تخصصی که باهم کار کرده اند و فعالیت یکپارچه (مَچ) دارند.
  3. دانش سازمانی مدون و بانک ذخیره دانش (درصورت وجود)
  4. استفاده از سازمانهای آموزشی، مشاورین، تحقیقات، و یا اشتراک گزاری دانش بین دو سازمان (فرانچایز) که باعث کاهش هزینه و زمان می شود.
  5. بخش مهمی از دانش سازمانی شامل فرایند جستجو و تولید دانش مورد نیاز سازمان نیز می شود

بر اساس نظریات: آرگوت، ایستربی‌اسمیت، کروسان، نیکولینی، تیلور، جودری