مدیریت دانش

منظور از مدیریت دانش یعنی ساز و کار و برنامه ای مدون که بر اساس آن بتوان چرخه تولید دانش، ذخیره سازی، مرتب سازی، دسته بندی، انتقال دانش، حفظ دانش، و شناسایی نقاط نیاز به تحقیق را مشخص کرد. مدیریت دانش معمولا زیرمجموعه فناوری اطلاعات یا منابع انسانی طبقه بندی می شود. مزایای مدیریت دانش در بهبود سازمانی، افزایش مزیت رقابتی، افزایش نوآوری، کاهش هزینه یادگیری، بهبود مستمر، چابک سازی سازمانی، و تحول دیجیتال مشهود و لازم است. در مدیریت دانش تمرکز بر کاربردی بودن دانش، ایجاد مشوق های یادگیری سازمانی، انتقال دانش، استفاده از فناوری های نوین، اصلاح فرآیندها در جهت افزایش دانش سازمانی،  است تا از هزینه های تحقیقات کاسته شود.

بر اساس نظریات: لیف‌ادوینسون، سنت‌انگ، نوناکا، تاکوچی، توماس، داونپورت، لو، استوارت

اهداف مدیریت دانش

  1. توسعه محصولات و خدمات
  2. کاهش هزینه های تحقیقاتی
  3. کوتاهتر کردن چرخه توسعه
  4. تسهیل مدیریت نوآوری و یادگیری سازمانی
  5. استفاده از تخصص افراد در کل سازمان
  6. بهسازی روابط داخل سازمان
  7. مدیریت بهتر کسب و کار
  8. حل مشکلاتی که به نظر می رسد حل شدنی نیستند
  9. استفاده بهتر از سرمایه انسانی

بر اساس نظریات: نوناکا، سانچز، لوی، دان، دلانگ