چرخه یادگیری

این یک تعریف تئوریک است و مراحل یادگیری در انسان را نمایش می دهد. مدلهای مختلفی برای آن تعریف شده که  ترکیب اکثر آنها به شرح زیر است:

  1. شخص با مسئله یا مشکلی مواجه می شود و ذهن او را درگیر می کند
  2. شخص با دانسته های قبلی شروع به اقدام می کند. در این حین، به کاوش برای راهکاری موثر می پردازد و از طریق مشاهده ی نتایج و کسب تجربه، به دانش دست پیدا می کند.
  3. شخص به تحلیل آموخته های خود در آن تجربه می پردازد و آنرا ساختار بندی می کند
  4. شخص دانشی که ساختار یافته است را در مورد دیگر نیز به کار می گیرد و آنرا از نظر مفید بودن در شرایط دیگر نیز آزمایش می کند.
  5. شخص در حین همین آزمایشات به راهکارهای جایگزین نیز دست پیدا می کند. همچنین شخص پس از هر بار آزمایش، دانش را اصلاح و بهینه سازی و تکمیل می کند.

بر اساس نظریات: وگریف، اسمیت، کورتاگن، واسالوس، کولب، فراید دیویی