خلاصه تعریف منحنی فراموشی

این بیشتر یک تعریف روانشناسی است که می گوید: اکثر انسانها در عرض چند روز تا چند هفته نیمی از حافظه ی خود را پاک می کنند. راه های کاهش فراموشی عبارتند از:

  1. تکرار مسئله در سه الی پنج روز پیاپی باعث تثبیت می شود. در هر تکرار صرفا ۲۰٪ از زمان ابتدایی کافی است.
  2. یادگیری عملی و کاهش تئوری باعث تثبیت می شود.
  3. ارتباط دادن موضوع یادگیری به پارامترهای قبلی مثلا بیان موضوعات با ذکر مثال باعث تثبیت می شود.
  4. سخت بودن مسئله باعث تسریع فراموشی می شود پس بهتر است مسائل ساده سازی شوند.
  5. تمایل ذهنی برای فراموش کردن خاطرات دردناک که نوعی واکنش دفاعی است.
  6. حوادث بسیار تکان دهنده مانند ترور کندی در حافظه باقی می مانند پس باید در آموزش نیز از پروتکل یکسانی تبعیت نکرد و محیط یادگیری پویا باشد.

بر اساس نظریات: شاکتر، ابینگهاوس، وزنیاک، مور، دروس، لوفتوس، پاشلر، روهر، اورل، هیثکوت، تامپسون، فلورر، گورزلانچیک، روبین، هینتون، ونزل