اندازه گیری یادگیری شرکتی

برای این منظور راهکار یکسانی وجود ندارد اما می توان به پارامترهای زیر اشاره کرد:

  1. سنجش زمان انجام: اندازه گیری یادگیری افراد که از طریق سرعت عملکرد ایشان در هر فعالیت سنجیده می شود
  2. سنجش کاهش خطا: بهبود فناوری سازمان که در آن میزان بهره گیری از ابزارهای تخصصی موجود یا جدید در هر عملکرد جهت کاهش خطا سنجیده می شود.
  3. سنجش تغییر فرایند: بهبود ساختار سازمان که در آن میزان هماهنگی بخشها، همکاری داخلی، میزان انتظار در هر بخش که کار را از بخش دیگر تحویل بگیرد و ادامه دهد و... سنجیده می شود. این نوع بهبود از طریق تغییر در ساختارها، کوتاه سازی فرایندها، اصلاح شرح وظایف، حذف ایستگاه های اضافی، و اصلاح عملکرد ایستگاه های موجود در فرایند رخ می دهد.

بر اساس نظریات: بی‌گراردی، هوبر، آرگوت، نیش، هوبرمن، موت