شرح وظایف مدیر دانش

 1. ایجاد فضای تجربه گری
 2. ایجاد فرهنگ اشتراک گذاری دانش
 3. تبدیل کردن اشتراک گذاری دانش بعنوان وظیفه سازمانی
 4. انتقال دانش بین پروژه ای و بین سازمانی بر مبنای توافقات بین سازمانها
 5. حفظ پرسنل بعنوان منابع دانش
 6. پیشبینی شکافهای دانش و برنامه ریزی تحقیقاتی
 7. جذب پرسنل با دانش بالا
 8. نزدیک بودن کارکنان از نظر جغرافیایی جهت یادگیری از یکدیگر
 9. برگزاری دوره های کارآموزی برای پرسنل جدید تحت نظر استادکاران
 10. آیین نامه های انتقال دانش برای پرسنلی که می خواهند از سازمان خارج شوند
 11. برگزاری دورهمی های دوستانه کارمندان
 12. اعزام کارکنان به دوره های آموزشی خارج از سازمان
 13. بررسی نتایج برنامه های اجرایی بعد از پایان
 14. ایجاد جوامع علمی داخل سازمان
 15. ظرفیت سنجی هرکدام از کارکنان در زمینه ای که دانش دارد یعنی شناسایی منابع دانش سازمانی و معرفی ایشان بعنوان خبره به یار کارکنان تا بدانند که درمورد کدام دانش باید از چه کسی بپرسند
 16. برگزاری کارگاه های عملی داخل سازمان
 17. تنظیم سلسله مراتب استاد-شاگرد در پرسنل واحدها و شرح وظیفه برای استاد که آموزش دهد، آزمون بگیرد و...
 18. ایجاد پایگاه های اطلاعاتی نرم افزاری درصورت وجود دانش صریح
 19. ایجاد برنامه برای کسب یا رشد دانش های مورد نیاز
 20. ایجاد برنامه ی مدون‌سازی دانش خبرگان و سنجش نمودار پیشرفت

بر اساس نظریات: لیف‌ادوینسون، سنت‌انگ، نوناکا، تاکوچی، توماس، داونپورت، لو، استوارت