تئوری سازمان یادگیرنده

پیاده سازی مواردی که در بالا گفته شد به نحوی که جزو اولویتهای اصلی سازمان باشد را تئوری سازمان یادگیرنده می گویند. در این سازمانها فرهنگ یادگیری توسط مدیران از طریق مولفه های زیر ایجاد می شود:

  1. هنجارها
  2. قوانین
  3. هدایت گفتمانها به سمت مطلوب
  4. گوش دادن
  5. پرسیدن سوال
  6. بررسی بازخوردها
  7. ایجاد فرصت یادگیری
  8. و...

بر اساس نظریات: سنگه، کراس، اسرائیلیت، ادمونسون، گاروین، جینو