مهندسی دانش

از جمله واژه های جدید در مدیریت دانش است که به مفهوم خاصی اشاره نمی کند. من هرچه تحقیق کردم چیزی بیشتر از استفاده از مهندسی فناوری اطلاعات در حوزه مدیریت دانش نیافتم

بر اساس نظریات: امیری فلاح