آموزش و توسعه

بسیاری از زیرمایه های آموزش با مدیریت دانش مرتبط است بنابراین مدیریت دانش را می توان یکی از زیرشاخه های مدیریت منابع انسانی، مدیریت فناوری اطلاع، و مدیریت تحقیق و توسعه دانست. درواقع مدیریت دانش یک مبحث زیرساختی است که در آموزش و توسعه کاربرد دارد. چون مدیریت دانش بصورت مجزا مطرح شده است، اینجا صرفا به بیان آموزش و توسعه می پردازیم اما دانستن مفاهیم مدیریت دانش ضروری است و باید آنرا مطالعه فرمایید. مزایای اصلی آموزش کارکنان شامل کاهش خطا، افزایش سرعت، کاهش نیاز به کنترل، بهبود ساختار سازمانی، تقویت روحیه، شناخت بهتر اهداف سازمانی، بهبود ارزشگذاری مشتریان، افزایش بهره‌وری، و در نهایت کاهش هزینه است. تمام برنامه های آموزشی شامل چهار مرحله اساسی هستند:

  1. نیازسنجی: شامل شناخت نیاز آموزشی، مشخص کردن یادگیرندگان، شناسایی ذینفعان، شناسایی منابع آموزشی
  2. برنامه ریزی: شامل تعیین نقشه راه و پارامترهای سنجش کیفیت
  3. توسعه برنامه آموزشی: شامل تعیین روش ارائه، تولید محصول یادگیری منطبق با طراحی، تعیین استراتژی ها/رسانه ها/روش های آموزشی، ارزیابی کیفیت محصول آموزشی، توسعه استراتژی ارتباطی، توسعه فناوری مورد نیاز، توسعه و ارزیابی ابزارهای ارزیابی
  4. اجرای برنامه آموزشی: شامل مشارکت در برنامه های جانبی، ارائه آموزش، مشارکت یادگیری، اجرای طرح ارتباطی، ارزیابی کسب و کار
  5. ارزیابی و آزمون: توجه شود که ارزیابی باید در تمام مراحل انجام شود. شامل ارزیابی رسمی، ارزیابی یادگیری مستمر، ارزیابی کسب و کار، و...

بر اساس نظریات: بلکورت، رابرتز، دبولفسکی، کیت، مک‌دانیل، برفورد، کوزلوفسکی، تورینگتون، هال، تیلور، کوستین، چارنوف، هریسون، تلن، سابلا، برک، کمپبل، رودن، بل، تاننباوم