ابزارهای آموزش و توسعه سازمان

آموزش می تواند به دو صورت اجرا شود:

  1. درون‌سازمانی: کار کردن افراد در کنار یکدیگر، آموزشهای متخصصین به تازه‌کاران و...
  2. برون‌سازمانی: شرکت در کلاسها، سمینارها، مشاهده ویدیوها، مطالعه کتابها، استفاده از شبیه‌سازها در مشاغل حساس و...

بر اساس نظریات: بگو، استوارت