پیشنیازهای آموزش و توسعه

برای اجرای یک طرح آموزشی کارآمد در سازمان، باید موارد زیر تقویت شود:

  1. نگرش کارکنان باید از حالت رقابتی یه همکاری تیمی تغییر کند
  2. یادگیرندگان باید باور کنند که موضوع را به خوبی می آموزند. این پارامتر در نحوه برنامه ریزی محتوای آموزشی و انتخاب استادی که پیگیری کافی برای یاددادن داشته باشد مهم است.
  3. یادگیرنده باید باور داشته باشد آنچه که می آموزد برای فعالیت او مفید است.
  4. می توان تشویقات و امتیازات ویژه ای را برای یادگیرندگان فرض کرد.
  5. نشان دادن اهمیت شغلی که کارکنان دارند یعنی باید به کارکنان بها داده شود.
  6. تاکید بر اینکه یادگیری دانش‌های جدید باعث امنیت شغلی، آینده ی کاری بهتر در شرکتهای دیگر، و شرایط کاری بهتر در آینده ی شغلی می شود.
  7. کمک به کارکنان که نقاط ضعف خود را بشناسند و برنامه آموزشی می تواند آنرا رفع کند.
  8. از طریق آموزشهای دارای گفتگوی آزاد، می توان اعتماد به نفس کارکنان را افزایش داد.
  9. فرهنگ آموزش و توسعه باید حتما توسط مدیران ارشد پشتیبانی شده و جزو برنامه های مستمر سازمان باشد زیرا آموزشهای مقطعی بیش از آنکه مفید باشند مضر هستند.
  10. آموزش و توسعه باید در سازمانها متولی مشخصی داشته باشد.

بر اساس نظریات: آلن، خورانا، اسمیت، مازین، یوکل، تاننباوم، براون، پیج‌تیکل، سالاس، فروش، کوزلوفسکی، بل، نلسون، آگوینیس، گادفردسون، مک‌را، استک، آیک