«موارد قابل ذکر»

دانش فنی ساخت:                                

 1. ضدگلوله سازی خودرو   
 2. سطح بندی تهدیدات
 3. تبیین استانداردها
 4. دریافت مجوزها
 5. تجهیز فضاهای بیمارستانی
 6. مقاوم سازی ها و ساخت
 7. تولید ادوات مقاوم سازی شده
 8. ساخت صندوقها
 9. سایر موارد

تامین و تجهیز:

 1. بازدید از محل و ارائه راهکار
 2. مشخص سازی تهدیدات
 3. اندازه گیری پروژه ها
 4. طراحی سناریو
 5. ارائه راهکارهای جایگزین
 6. محاسبه خسارات احتمالی
 7. نظارت و استاندارد سازی
 8. بسیاری موارد دیگر