توسعه و گسترش بازار

گسترش بازار در زمانی رخ می دهد که

 1. توانایی عملیاتی شرکت بیشتر از بازار موجود باشد. در این حالت باید محصول را عمومی تر کرد یا قابلیتهای آنرا گسترش داد تا بازار بزرگتری را دربر گیرد
 2. بازار جدید یا پتانسیلی در بازار فعلی کشف شده که سودآوری خوبی دارد. در این حالت باید برنامه ریزی برای عرضه محصول جدید انجام داد
 3. توانایی تولید محصول جدیدی فراهم شده بنابراین باید بازار جدیدی را برای آن شناسایی کرد.

در این زمان باید موارد زیر برآورد شوند:

 1. توانایی های مالی، علمی و عملیاتی سازمان
 2. پتانسیل بازار جدید
 3. سود احتمالی
 4. رقبای موجود از نظر سرمایه، توان و کیفیت تولید، و رضایتمندی مشتری
 5. وضعیت انقباضی بازار که آیا رو به رشد است؟
 6. وجود محصولات نسبتا مشابه که مشتری بتواند با محصول ما جایگزین کند
 7. میزان ضرورت آن کالا برای مشتری
 8. هزینه و زمانی که طول می کشد تا در آن بازار به نقطه مطلوب برسیم
 9. امکان ایجاد زنجیره عرضه جدید
 10. مزیت رقابتی محصول ما نسبت به رقبا
 11. برند شاخص آن بازار را چقدر از بازار می شناسند و وضعیت آن برند چگونه است

بر مبنای نظریات: ساوین، گاوت، کاماکورا، مگی تی، دوس، کاتلر، رید، بایانیچ، رید، بیکر، سارین