طراحی آزمون آماری

فرض کنیم که می خواهیم تاثیر چهار پارامتر بر یکدیگر را فرض کنیم. در این حالت ۸۱ آزمون خواهیم داشت که غیر ممکن است. در این حالت از مدلهای بهینه طراحی آزمون استفاده می کنیم تا حالتها را کاهش دهیم. برای این کار از یک یا هردو الگوی زیر استفاده می کنیم. توجه شود که الگوهای بسیاری وجود دارد اما اینجا به دو مورد کاربردی پرداخته شده است.

بر مبنای نظریات: مونتگومری