اندازه گیری و محاسبه اندازه بازار

شامل پارامترهای پولی بازار هدف است یعنی:

  1. تعداد مشتریان
  2. سرانه درآمد هر مشتری
  3. میزان هزینه استاندارد در بازه ی مشخص

این داده های از طریق گزارشات دولتی، نهادهای تجاری پایشی مانند مرکز آمار، آمار اعلامی بانکها، صورت سالانه بورس، اطلاعات قبلی رقبا، و نظرسنجی مشتریان کسب می شود و کمک می کند تا جذابیت بازار برای ورود به آن بررسی شود. مثلا ۱۰.۰۰۰ نفر با درآمد سرانه ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان در ماه که ۱۰٪ از درآمد خود را صرف خرید نان می کنند. پس اندازه بازار هدف در محصول نان برابر است با ماهانه:

۱۰.۰۰۰ × ۳.۰۰۰.۰۰۰ × ۱۰٪ = ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

اندازه بازار با توجه به عوامل خارجی تغییر می کند و باید پس از تغییرات اساسی مثلا تصمیمات دولتی مجددا پایش شود.

بر مبنای نظریات: اکر، دیلروپ، استوی