«موارد قابل ذکر»

  1. مزایای سامانه های حرارتی نسبت به سامانه های راداری (۱۳۹۶ پجاما)
  2. نقاط ضعف گیت های فلزیاب ، آهنربایی و مگنتی (۱۳۹۶ پجاما)
  3. ایمن سازی فرودگاه ها در برابر حملات هوایی (۱۳۹۵ پجاما)
  4. آشنایی با تجهیزات ضد شنود و ضد جاسوسی (۱۳۹۵ پجاما)
  5. چرا باید از گیت های کنترل تردد ایرانی استفاده کرد؟ (۱۳۹۵ پجاما)