شناسایی و محاسبه پتانسیل بازار

یعنی تعداد مشتریانی که خواسته ای نزدیک و قابل برآورده کردن دارند مثلا ۱۰.۰۰۰ نفر - سهم رقبا از بازار که مثلا ۴۰٪ است یعنی باقیمانده ۶۰۰۰ نفر × حداکثر خریدی که هرکدام در بازه ای مشخص مثلا یک سال انجام می دهند مثلا ۲ میلیون × احتمال آشنایی مشتری با تولیدات شرکت مثلا ۴۵٪ از طریق تبلیغات × میزانی که شرکت توان پاسخگویی به نیاز بازار را دارد مثلا ۸.۰۰۰ که بیشتر از ۶۰۰۰ نفر تعداد مشتریان است یعنی ۱۰۰٪ پس:

(۱۰.۰۰۰ - ۴۰٪) × ۲.۰۰۰.۰۰۰ × ۴۵٪ × ۱۰۰٪ = ۵.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰

توجه شود که این پتانسیل بالقوه بازار است و با برنامه های بازاریابی می توان سهم بیشتری از بازار را در اختیار گرفت.

بر مبنای نظریات: مابوسین، کالاهان