اثر منحنی تجربه

مشخص است که هرچه حجم تولید افزایش یابد، تجربه ی سازمان در ساخت محصول افزایش یافته و زمان تولید بین ۱ الی ۳۰٪ کاهش می یابد که باعث کاهش هزینه ها می شود. واحد تحقیق و توسعه باید میزان این افزایش سرعت تولید و کاهش هزینه را از طریق آنالیز داده ها مشخص کند. هرچه زمان تولید و هزینه کاهش یابد، می توان قیمت محصول را کاهش داد تا مانع ورود رقبای جدید به بازار شد. در بازاری که تولیدکننده ی اصلی بازار اقدام به چنین کاری کرده است، مشخص است که سایرین نمی توانند به آن سطح تولید برسند که قیمت خود را کاهش دهند پس توانایی رقابت نخواهند داشت و بهتر است در بازار دیگری سرمایه گذاری کنند.

بر مبنای نظریات: هیرشمن، ابینگهاوس، سویفت، رایت، هاکس