روش تداعی آزاد و ارتباط کلمات

روش تداعی آزاد توسط فروید ابداع و بوسیله یونگ گسترش یافت. در تداعی آزاد از مصاحبه‌شونده خواسته می شود هرچه که در ذهنش دارد و یا از گذشته به یاد می آورد را بیان کند سپس روانکاو به برقراری ارتباط آنها با مسئله ابتدایی می پردازد. در سازمانهای تجاری این روش مانند آن است که فرمی در اختیار مشتریان قرار داده شود و بگوید: «هرچه میخواهید بنویسید». سپس کارشناس تحقیق و توسعه نوشته ها را با سطح خرید، پتانسیل بازار، جایگاه برند و... مقایسه کند تا دلایل کاهش یا افزایش شناسایی شوند. در روش ارتباط کلمات همین فرایند تکرار می شود با این تفاوت که انبوهی از کلمات مثبت و منفی بر روی کاغذ نوشته می شود و خواسته می شود که مصاحبه‌شونده بین آنها ارتباط برقرار کند. در مدلهای تجاری، این کلمات متناسب با بازار، برند، محصول، تبلیغات و... تعیین می شود.

بر اساس نظریات: فروید، یونگ، فرنسی، لاکان، رورشاخ، تورشول