موقعیت یابی

این تعریف مفصلا در مدیریت نام تجاری بررسی می شود. بطور خلاصه قبل از ورود به یک بازار جدید، حتما باید بررسی شود که:

  1. در آن بازار چند رقیب وجود دارد، هرکدام چند سال است که فعالیت می کنند، چقدر پرسنل دارند و سرمایه در گردش هرکدام چقدر است
  2. پوشش برند هرکدام از رقبا چقدر است
  3. پتانسیل بازار مشخص شود
  4. مولفه های توسعه بازار قبلا فرض شده باشد
  5. پرسونای مشتری شناسایی شود - در ادامه توضیح داده می شود-
  6. وضعیت مالی مشتریان چگونه است

پس از تمام موارد فوق، تبلیغات و برندسازی مطابق آنها انجام می شود به نحوی که آن تبلیغ کاملا در ذهن بازار نهادینه شود.

بر اساس نظریات: فورسایت، اوگیلوی، بلچ، وینستون، گلدشتاین، هانت