تجزیه و تحلیل PEST و ماتریس SWOT

در این نوع تحیلی، جامعه آماری از نظر وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تاثیرات سیاسی، قوانین حکومتی جاری بر آن بازار، دانش فناوری، خصوصیات اخلاقی، روان‌شناختی، زیرساختی، جغرافیایی، ترکیب جمعیتی، مذهبی، امنیتی، تاریخی، قومی و اکولوژیکی مطابق نیاز تحقیقاتی بررسی شده و به هرکدام از نتایج بین ۱ تا ۱۰ از نظر اولویت امتیاز داده می شود. (یعنی لازم نیست تمام این شاخه ها بررسی شود و انتخاب آنها بر اساس نیاز سازمان است). سپس خروجی تحقیقات فوق در ماتریس SWOT چیده می شود یعنی به چهار دسته:

  1. فرصتهای داخل سازمان
  2. فرصتهای خارج از سازمان
  3. تهدیدات داخل سازمان
  4. تهدیدات خارج از سازمان

تقسیم می شوند. سپس بر مبنای اولویت سنجی و اهمیت هرکدام، برایشان سناریو تعریف می شود و مطابق فرآیندهای آینده پژوهی پیشبینی ها انجام می شود.

بر اساس نظریات: آگویلار، ناندوند، میسون، کار، نانی‌جونیور