خلاصه امواج خرج کردن

این مسئله اشاره به افزایش سن در جامعه هدف دارد. طبق بررسی ها مشخص شده که کمترین میزان هزینه‌کرد در جوامع ۴۵ الی ۵۴ ساله است که بازه ریسک مشتریان به حداقل می رسد. تاثیر مستقیم این رکود بر صنعت ساختمان، بحران در سازمانهای بیمه ی عمر، و فناوری های نوین است. پس از ۵۴ سالگی رشد هزینه مردم عموما به سمت مصارف درمانی رفته و دوباره رشد خواهد کرد. توجه شود که این استاندارد درخصوص جوامع غربی عمومیت داشته لیکن قابل استفاده در جوامع دیگر نیز هست.

بر اساس نظریات: سیگل، دنت‌جونیور، شیبر، شون