تحلیل موقعیت 5C

این راهکار بسیار به تحقیقات بازار شبیه است اما به دلیل آسان بودن، معمولا استقبال گسترده تری دارد هرچند تحقیقات بازار دقیقتر و کاملتر است. از این تحلیل می توان در کنار تحقیقات بازار نیز استفاده کرد. شامل پنج پارامتر است:

  1. ارزیابی شرکت خودمان از نظر اهداف، استراتژی ها، برنامه ها، تاکتیک ها، فرایندها، عملکرد سیستم، آنالیز بازاریابی، منابع انسانی، ظرفیت تولید، وضعیت دانش سازمانی و...
  2. ارزیابی رقبا شامل شناسایی رقبایی که در بازار ما حضور دارند، تحلیل رقبا از نظر اهداف و استراتژی هایی که دارند و میزان تولید و سایر پارامترها، همچنین پیشبینی نسبی ابتکارات آنها.
  3. تحلیل مشتریان شامل اندازه بازار، سطح درآمد مشتریان، نوع تبلیغات مناسب برای ایشان، نیازها و خواسته های مشتری، کانالهای توزیع مناسب، تعداد دفعات خرید، و انگیزه مشتری از خرید.
  4. تحلیل همکاران در چرخه ارزش شامل: تامین کنندگان، توزیع کنندگان، شرکای تجاری، آموزشگاه های تخصصی برای پرسنل، و کاریابی ها جهت تامین نیروی متخصص.
  5. تحلیل شرایط اقلیم کسب و کار مانند: محیط سیاسی، نهادهای نظارتی، قوانین اقتصادی، وضعیت اجتماعی و فرهنگی، وضعیت اقتصاد عمومی مانند تورم، فناوری های موجود در بازار.

بر اساس نظریات: استینبرگ، اوری، ورگانتی، جردن، پورتر