چرخه عمر فناوری یا TLC چیست؟

برخی فناوری ها مانند کاغذ، سیمان و فولاد چرخه عمر طولانی دارند یعنی در مدت طولانی تغییر چندانی نمی کنند و برخی فناوری ها مانند صنایع الکترونیک چرخه عمر کوتاهی دارند و به سرعت تغییر می کنند. هرچه صنایع دارای چرخه عمر کوتاه‌تری باشند، هزینه های تحقیق و توسعه افزایش می یابد لیکن در صنایعی که چرخه عمر فناوری کوتاه‌تری دارند، میزان سود بسیار زیاد است. شرکت‌هایی که در فناوری های با عمر پایین فعالیت می کنند، عموما چهار مرحله را باید فرض داشته باشند:

  1. مرحله نوآوری: در این مرحله فناوری های نوین شناسایی و تحقیق می شوند. برخی از این فناوری ها هرگز با استقبال بازار مواجه نخواهد شد اما آنهایی که استقبال می شود می تواند آینده شرکت را دگرگون کند
  2. مرحله رونمایی و صعود منحنی: فناوری که رشد کرده و توانسته اقبال عمومی را جلب کند. در این مرحله معمولا «هیاهوی نوآوری» شکل گرفته اما مشخص نیست که استقبال واقعی است یا صرفا بر مبنای تبلیغات
  3. مرحله بلوغ: در این مرحله بازار بوسیله این فناوری اشباع می شود
  4. مرحله ی افول که ممکن است با بروز یک فناوری جدیدتر تسریع شود.

بر اساس نظریات: کوندارتیف، آیرس، بایاس