خلاصه توسعه در مدیریت سازمان

شامل:

  1. افزایش توانایی تشخیص اختلالات از طریق تنظیم و اندازه گیری سنجه های لازم
  2. افزایش توانایی انتقال دانش به پرسنل از طریق کوچینگ (توضیح در مدیریت دانش و آموزش)
  3. یادگیری و انتخاب سبک رهبری مناسب سازمان (توضیح در مدیریت دانش و آموزش)
  4. شناخت، پیکربندی و اصلاح گردش کار واحد یا سازمان (توضیح در مدیریت عملکرد و فرایند)
  5. توسعه توانایی های حرفه ای مدیریتی و تنظیم برنامه برای توسعه فردی پرسنل (توضیح در مدیریت منابع انسانی)
  6. افزایش دانش استراتژیک و توانایی تحلیل آن (توضیح در مدیریت استراتژیک)
  7. یادگیری و گسترش توانایی های اجرایی
  8. راه اندازی و نظارت بر سیستم گزینش و نظارت از طریق KPI (توضیح در مدیریت عملکرد و فرایند)

بر اساس نظریات: چنل، دیرندوک، هاینز، بوریل، استراید، دیو، یانگسو