خلاصه کاربردی الگوی شش سیگما در مدیریت عملکرد

هدف اصلی از طراحی این الگو برای موارد دیگری است اما شاید بهترین الگو برای در نظر گرفتن پیشفرضهای اساسی در بهبود مستمر باشد. موارد به شرح زیر است:

  1. کالاهایی که انتظار مشتری را برآورده نمی کند باید اصلاح شوند
  2. مهارتهای سازمان نباید هدر روند
  3. از تمام ابزارها و قابلیتهای سازمان باید استفاده شود
  4. از واگذاری وظایف به افرادی که دانش کافی ندارند پرهیز شده و ابتدا به ایشان آموزش داده شود
  5. شاخص های کمی و کیفی و KPI های ناکارآمد بازنگری شوند
  6. تمام پرسنل در ارائه نظرات آزاد باشند
  7. از تجهیزات کافی نرم افزار و سخت افزار کامپیوتری استفاده شود.

بر اساس نظریات: بیچنو، جان، هالوگ، ماتیاس، جفری