موانع اجرای فرایند در شرکت

اصلی ترین موانع اجرای فرایند احتمالا شامل موارد زیر است:

  1. عدم تعهد مدیریت ارشد
  2. معرفی نامناسب مجری
  3. تغییرات استراتژیک ناگهانی
  4. مشکلات داخلی پیش بینی نشده
  5. عدم ارتباط واحدها و فعالیت جزیره ای
  6. مشارکت نکردن کارکنان
  7. قدرت و اختیارات ناکافی برای مجری
  8. منابع محدود
  9. سیستم های کنترل و پاداش ضعیف
  10. عوامل خارجی

بر اساس نظریات: کندیدو، کارلوس جی اف، سانتوس، سرجیو پی