ساختار تیم فروش

در تعیین ساختار تیم فروش، باید برای هرکدام از فروشندگان موارد زیر فرض شود و استخدام بر پایه شرایط، توانایی ها و سوابق فروشنده در آن زمینه فرض شود:

 1. عنوان شغل
 2. رابطه و چارت سازمانی آن جایگاه
 3. محصولات و خدماتی که آن فروشنده باید بفروشد بصورت کامل به فروشنده آموزش داده شود
 4. انواع مشتریانی که با فروشنده در ارتباطند و همچنین مدتی فعالیت همراه با نظارت
 5. وظایف و مسئولیتهای مرتبط با شغل
 6. خواسته های شغلی شخص
 7. توانایی های فعالیت تیمی
 8. توانایی های ارتباط و مذاکره
 9. تیپ شخصیتی و آنالیز روانی فروشنده
 10. تفهیم حجم کار
 11. توانایی فروشنده در گزارش دهی
 12. توانایی کار با نرم افزارهای لازم و آموزش درصورت نیاز.

توجه شود که قومیت، سن و پیشینه جزو ملاکها نیست.

بر اساس نظریات: استانتون، اسپیرو، مونیون