فعالیتهایی که در زیر به آنها اشاره می شود جنبه کسب درآمد ندارد و کارهایی است که هر انسانی در زمان بروز مشکلی برای دیگری باید در حد توان خود انجام دهد. هدف از درج ای رزومه صرفا جهت معرفی ظرفیتهای ارائه خدمت به محرومین و سانحه دیدگان است تا چنانچه عزیزی بخواهد در آن زمینه از توانایی های من استفاده کند، شناخت کافی از سوابق و توانایی های من در این زمینه داشته باشد.