• طراحی بنر و اطلاعرسانی
  • تدوین و موتاژ ویدیو
  • عکاسی و فیلمبرداری (با تجهیزات کامل)
  • آرشیوسازی
  • ساخت تیزر
  • مصاحبه
  • پشتیبانی سایت و شبکه های اجتماعی