• آموزش و اجرای کامل کمپین
  • برگزاری فستیوالهای محلی مانند غذا و پوشاک و محصولات روستایی و...
  • شناسایی نقاط دیدنی روستاها و تعیین سند حفظ و نگهداری
  • آموزش طرح های ترمیم و مرمت بافت تاریخی و اجرا درصورت نیاز
  • تهیه سند و نقشه راهنمای گردشگری منطقه
  • تعاونی سازی تیم اجرایی روستایی یا شهری
  • برآورد زیرساخت های اقامتی و مشاوره جهت راه اندازی اقامتگاه بومگردی
  • مشاوره راه اندازی رستوران محلی
  • آموزش نظام رضایتمندی مشتری
  • بسیاری فعالیتهای دیگر