• راه اندازی درمانگاه و داروخانه صحرایی
 • اجرای طرح های غربالگری انسانی و دامی
 • اجرای طرح واکسیناسیون دام
 • تامین اقلام بهداشتی و ضدعفونی کننده
 • گندزدایی شهری و روستایی (کرونا)
 • شناسایی و اعزام بیماران به شهرها
 • تامین داروی بیماران نیازمند
 • معرفی بیماران نیازمند شناسایی شده به خیرین
 • اجرای برنامه های آموزش سلامت اجتماعی
 • شناسایی و ایجاد حلقه های ترک اعتیاد
 • راه اندازی کارگروه های مشاوره و سلامت روان
 • تجهیز آسایشگاه های معلولین