• شناسایی منطقه محروم و محرومین
  • اولویت بندی نیازهای منطقه
  • بررسی وضعیت معیشتی و معضلات اجتماعی
  • شناسایی و برقراری ارتباط با مسئولین منطقه
  • برآورد نیاز نیروی انسانی و مصالح
  • تعیین مسیرهای مواصلاتی
  • هماهنگی با سایر گروه های فعال در منطقه
  • عرصه بندی