• بررسی و تامین امنیت منطقه خصوصا برای خانمها
  • تعیین نیروی اسکورت خانمها
  • برنامه ریزی نگهبانی از محل استقرار (جهت جلوگیری از سرقت وسایل و ابزارها)
  • درخواست اسکورت مرزبانی در مناطق ناامن