1. کوهنوردی و فتح قله سنبران ۳ روز
  2. کویر نوردی در منطقه انورآباد ۷ روز
  3. جنگل نوردی و سعود منطقه فومن ۴ روز
  4. دره نوردی تالاب ولیعصر پلدختر ۲ روز
  5. آفرود مناطق بلوچستان ۳ روز
  6. رژیم و کاهش حداقل ۱۵ کیلوگرم ۴۲ روز
  7. بسیاری موارد دیگر