1. مدیریت تیم، تقسیم کار و جلسات هفتگی
 2. ماتریس SWAT «تهدیدها و فرصتهای داخلی و خارجی»
 3. تنظیم مارکتینگ پلن
 4. گزارش گیری از خروجی ها و ارائه گزارشات
 5. مذاکره با مشتریان و پیمانکاران
 6. بررسی نیازهای تبلیغاتی مجموعه
 7. عارضه یابی و اصلاح
 8. تنظیم و اجرای کمپین های فروش
 9. بررسی روانی جامعه هدف و تنظیم طرح ها
 10. برآورد هزینه، تنظیم اسناد و پروپوزال
 11. اعمال طرح های تشویقی یا تنبیهی
 12. رسیدگی به شکایت مشتریان
 13. توجه به سیگنالهای بازار و اصلاح محصول
 14. آموزش به پرسنل
 15. پیاده سازی اتوماسیون اداری