1. جذب نمایندگیهای جدید
 2. تحقیق گسترده در مورد فعالان در شهرستانها
 3. مراجعه به شهرستانها و مذاکره
 4. محاسبه میزان تخفیفات نمایندگیها
 5. تهیه و ارسال اقلام تبلیغاتی برای نمایندگان
 6. تنظیم قرارداد با نمایندگان و دریافت ضمانت
 7. اخطار و سلب نمایندگی نمایندگان متخلف
 8. برگزاری طرح های فروش و رقابت منطقه ای
 9. برگزاری سمینار و دورهمی برای نمایندگان
 10. جذب نماینده در کشورهای خارجی
 11. آنالیز، تقسیم بندی و ایجاد انبار منطقه ای
 12. آموزش و تامین قطعات خدماتی نمایندگان