اتوماسیون اداری:

 1. تهیه فرم ها
 2. رسم چارت سازمانی و تقسیم وظایف
 3. آشنایی با نرم افزار های اتوماسیون و...
 4. آشنا به اصول بایگانی اسناد فروش
 5. رسم چارت کلی گردش کار واحد
 6. آموزش به پرسنل

حسابداری فروش:

 1. تنظیم پیشفاکتو و فاکتور رسمی و غیر رسمی
 2. محاسبه قیمت تمام شده و حاشیه سود
 3. تنظیم لیست قیمت محصول و خدمات
 4. وصول مطالبات و آزاد سازی ضمانتنامه‌ها
 5. بایگانی کامل قراردادها، دریافت و پرداخت
 6. مشخص سازی میزان تخفیفات
 7. برآورد انبار محصول و ثبت سفارش
 8. بررسی ضمانت و قرارداد نمایندگان
 9. محاسبه تخفیفات و اعتبار نمایندگی
 10. تهیه گزارشات مالی