1. تبلیغات گسترده جهت معرفی همایش
 2. دعوت از مدعوین و دسته بندی آنها
 3. اجاره و تامین سالن و بازرسی نهایی
 4. انتخاب سخنرانان و زمان‌بندی و موضوع
 5. تهیه اقلام پذیرایی و مصرفی
 6. آماده سازی و تجهیز سالن
 7. تامین سیستم ضبط صدا و تصویر
 8. پوشش همزمان در شبکه‌های اجتماعی
 9. تعیین صندلی های مدعوین با توجه به کلاس بلیط
 10. تنظیم کنداکتور
 11. آماده سازی محتواهایی که باید در سالن پخش شوند
 12. نظارت بر اجرای مراحل
 13. استقرار کامل تیم‌های تشریفات و...
 14. جمع آوری کلیه اقلام و تحویل سالن
 15. ارائه گزارشات و بررسی خروجی