سیستم مدیریت کیفیت QMS

این سیستم شامل مجموعه فرآیندهایی است که سعی در اجرای اهداف مدیریت کیفیت دارند. این سیستم ها صرفا نرم افزار نیست و می تواند مجموعه ای از دستورالعمل های اجرایی و عملیاتی باشد که همسو با اهداف استراتژیک و سازمانی باشد. تمام سیستم های مدیریت کیفیت به صورتی طراحی می شوند که در نهایت به رضایت مشتری منتهی شوند. سیستم های مدیریت سعی می کنند که کیفیت را تبدیل به فرهنگ سازمانی کنند و معمولا همراه با سایر سیستم ها و فرایندها فعالیت می کنند (عمومیت ندارد که سیستم را جداگانه از سایر سیستم ها طراحی کنند بلکه معمولا در سیستم های موجود اصلاحاتی با هدف مدیریت کیفیت ایجاد می شود). عناصر مدیریت کیفیت شامل بخشهای زیر است:

 1. مدیریت ارشد دریابد و به صورت کامل از اجرای سیستم مدیریت مدیریت کیفیت پشتیبانی کند.
 2. در ابتدا با مطالعات بازار، آن کیفیتی که مشتری برایش وجه پرداخت می کند شناسایی می شود.
 3. وضعیت فعلی محصولات در مقایسه با خواست مشتری بررسی می شود.
 4. اهداف حفظ کیفیت فعلی محصولات در وضعیت مطلوب و اصلاح کیفیت مطابق خواست مشتریان به صورت واضح مشخص می شود.
 5. ساختار سازمانی متناسب با اهداف فوق چیده می شوند و برنامه ارتقای کیفی و تضمین کیفیت برای هرکدام از واحدها به صورت دقیق نوشته می شود تا واحد مربوطه و پرسنل دقیقا بدانند که چه عملکردی باید داشته باشند (معمولا شامل چک لیست هایی می شود که در هنگام انجام فرایندها باید پاس شوند). در این مرحله سنجه های قابل اندازه گیری تعریف می شوند.
 6. سیستم برچسب گزاری قطعات پیش ساخته ی معیوب پیاده سازی می شود تا قطعاتی که ایراد دارند، به ایستگاه های کاری بعدی هدایت نشوند و از چرخه تولید خارج شوند (این کار باعث پرهیز از فعالیت واحدهای بعدی بر روی یک قطعه معیوب می شود که مقرر است در نهایت از نظر کیفی مردود شود و هزینه تولید کاهش یابد)
 7. تمام اطلاعات از مراحل تولید و سنجه هایی که تعیین شده است به صورت مرتب جمع آوری می شوند.
 8. فرایندهای جاری متناسب با نتایج کسب شده در مرحله ی قبل اصلاح می شوند.
 9. برنامه های بهبود مستمر و اقدامات پیشگیرانه با توجه به داده های جمع آوری شده تبیین و اجرا می شوند.
 10. هرکدام از ابزارهایی که در تولید محصول نقش دارند از نظر تاثیر بر کیفیت محصول بررسی شده و برنامه های اصلاحی یا تعویضی ماشین آلات پیاده سازی می شوند. این ابزارها نیز باید دارای سنجه های قابل اندازه گیری باشند تا تغییر در عملکرد آنها قابل تشخیص باشد.
 11. کلیه آمار و داده های جمع آوری شده به صورت مرتب پایش می شوند تا میزان انحراف از دستورالعمل های اصلی قابل تشخیص باشد. این عملکرد باعث شناخت روندهای آماری نیز می گردد.
 12. بر اساس آنالیز داده ها، نیازهای آموزشی پرسنل نیز مشخص می شود و برنامه های رفع نقص دانش سازمانی پیاده سازی می شود.
 13. بر اساس آنالیز داده ها، مدیریت کیفیت در کل زنجیره تامین خصوصا تامین مواد اولیه پیاده سازی می شود. در این باب ممکن است برای بررسی صلاحیت تامین کنندگان، دستورالعمل های خاصی تعیین شود.
 14. با افزایش داده های جمع آوری شده، کل مراحل فوق ایرادیابی و اصلاح می شوند. این چرخه برای همیشه ادامه خواهد داشت زیرا دایما خواست مشتری تغییر می کند و لازم است کل چرخه از ابتدا اصلاح شود.
 15. اگر لازم باشد که مدیریت کیفیت از طریق نرم افزار پیاده سازی شود، معمولا دستورالعمل های مدیریت کیفیت در فرایندهای سامانه ERP پیاده سازی می شود. (توضیح سامانه ERP به صورت جداگانه بیان می شود)

بر اساس نظریات: کروچر، وینسلو تیلور، هنری فورد، بیرلند، ادواردز، دمینگ، آماردان، ژوران، لی، دیل، بالدریج