کلاس آموزشی مدیریت عملکرد و فرایند

سرفصل های مدیریت عملکرد و فرآیند

شاخص کلیدی عملکرد KPI  - اهداف تعیین شاخص - نظام رتبه بندی عملکرد - هزینه یابی مبتنی بر فعالیت - ارزیابی عملکرد کارمندان - ارزیابی رتبه بندی مدیران - نظریه محدودیتها - ترسیم فرآیند - طراحی و تصویب فرآیند - تنظیم برنامه اجرایی - پیاده سازی فرایند - موانع اجرای فرایند - مدیریت ناب عملکرد - کارت امتیازی متوازن - انبار متمرکز محصول - بافر و انبار قطعات پیش ساخته – کایزن - مدل مودا - بهبود مستمر - الگوی شش سیگما در مدیریت عملکرد - نظریه بهبود سازمانی - بهبود عملکرد پرسنل و سازمان - سیستم مدیریت فرایند کسب و کار BPMS