آموزش مدیریت واحد فروش

سرفصل های مدیریت فروش

ماهیت فروش – مهندسی فروش – ساختار تیم فروش – سنجش عملکرد واحد فروش – گزارشات فروش – مدیریت ارزش مشتری CVM – دپارتمان عملیات و پشتیبانی فروش – کشش قیمت – فروش بر مبنای ارزش افزوده – حداکثر سازی سود – واریانس فروش – پیشبینی تقاضا – محاسبه حجم کار فروشنده – پتانسیل فروش – محدوده فروش – زنجیره تقاضا – مقاومت تخفیف و فروش – نقطه فروش – حسابداری فروش – نقطه سر به سر و هدف سود – برنامه های تشویقی پرسنل – هدیه مشتری یا نماینده – افزایش وفاداری – حراجی – برنامه خرده فروشی ها – برنامه های تشویقی نمایندگان – افزایش اثربخشی واحد فروش – پیشفروش و تشکیل صف خرید – فروش قراردادی یا فروش تضمینی – بیع – فروش سازمانی – فروش راه حل – فروش در شبکه های اجتماعی – فروش متقابل – کمپین فروش – مناقصه – مزایده و مزایده معکوس – تکنیک طعمه و سوئیچ – تکنیک درب به صورت و تکنیک پا در درب – تکنیک توپ ارزان – تکنیک اسب تروا – تکنیک مهندسی مقرون بصرفه – تکنیک دیگ بخار – تکنیک های متقاعد سازی مشتری – اثر بومرنگ – خدمات پس از فروش – سامانه عملکردی فروش SDP