استفاده از جنسیت در پخش خبر

در بسیاری از بخشهای خبری مشاهده می شود که از مجریان زن و مرد اقدام به خواندن خبرها می کنند و یا از خبرنگاران زن و مرد در موضوعات مختلف استفاده می شود. یکی اصلی ترین کارکردهای انتخاب مجریان یا خبرنگاران بر اساس جنسیت، افزایش تأثیرگذاری خبر است. این موضوع ارتباط مستقیم با روانکاوی طرحواره ها و کهن الگوها دارد. در زیر چند نمونه از استفاده جنسیتی بیان می شود:

  1. به ندرت دیده ایم که خبرنگاران تخصصی حوزه سرمایه از خانمها انتخاب شوند زیرا در ناخودآگاه جمعی ایرانیان اینطور نهادینه شده که مرد باید به مسائل اقتصادی بپردازد.
  2. وقتی مقرر باشد که جامعه به سمت آرامش برود، برای ارائه اخبار از خانمها استفاده می شود. مثلا برای واشکافی یک هیجان اجتماعی که رسانه تمایلی به ادامه ی آن ندارد از خبرنگاران زن استفاده می شود.
  3. وقتی اکثر مخاطبین یک خبر را آقایان تشکیل دهد، از خبرنگار زن استفاده می شود و بالعکس.
  4. وقتی مقرر باشد خشونت در آقایان افزایش یابد، از مجری یا خبرنگار آقا استفاده می شود.
  5. معمولا برای ارائه اخبار علمی و تخصصی، از آقایان استفاده و برای خبرهای هنری از خانمها بهره برده می شود.
  6. حالا ممکن است بگوییم که ما در برخی خبرها دیده ایم که این تقسیم بندی رعایت نمی شود. در اینجا باید توجه کرد که وقتی مقرر است از یک مجری برای اجرای تمام اخبار استفاده شود، بررسی می شود که نسبت عوامل فوق در کدام کفه ترازو بیشتر است.