اصول تکرار پخش خبر از رسانه

معمولا ساعات و تکرار یک خبر در رسانه های خبری به عوامل بسیار زیادی بستگی دارد که در زیر به همه ی آنها می پردازیم:

  1. اهداف رسانه: هرچه آن خبر به اهداف رسانه نزدیکتر باشد، احتمال تکرار آن در بخشهای مختلف خبری افزایش می یابد.
  2. اخبار کم اهمیت: (که در تکنیک ساندویچ بیان شد) به ندرت تکرار می شوند چون کارکرد آنها تاثیر بر خبری دیگر بوده و اهمیت زیادی نداشته اند.
  3. فشار اجتماعی: گاهی رسانه مجبور است به خواسته های اجتماعی که خلاف اهداف رسانه است پاسخ دهد تا با ریزش مخاطب مواجه نشود. در این موارد معمولا آنچه که خواسته جامعه است را به صورت کاملا خلاصه و در نوبت های محدودی پخش می کند.
  4. حذف خبر: ممکن است با توجه به فشارهای خارجی از ناحیه ی صاحبان قدرت و سرمایه، رسانه مجبور شود که پخش یک خبر را در بخشهای بعدی متوقف کند.
  5. وعده کذب: چنانچه رسانه مجبور باشد که خبری را بر خلاف اهداف خود منتشر کند، معمولا وعده می دهد که مشروح خبر در بخشهای بعدی اعلام می گردد. و از آنجایی که معمولا مخاطبین به تماشای چندین بخش خبری نمی پردازند، رسانه از بیان مشروح آن خبر امتناع می کند و افکار عمومی نیز فکر می کنند که آن مشروح پخش شده اما آنها ندیده اند.