نمایش لیاقت حکومت به وسیله رسانه:

رسانه های جهت‌دار همیشه سعی می کنند که منابع حمایتی خود را در اذهان عمومی لایق جلوه دهند. همچنین وجه مقابل آن نیز وجود دارد که سعی می شود یک سیستم فکری یا حکومتی را نالایق نشان دهند. اصلی ترین تکنیک های نمایش لیاقت شامل موارد زیر است:

  1. بزرگ نمایی: تبلیغات بسیار بر دستاوردهای کوچک که ممکن است مشکلات اصلی جامعه را رفع نکند.
  2. اصلاحات: نمایش برخورد ساختارهای تصمیم گیری با فساد و سعی در اصلاح وضعیت اجتماعی (که معمولا نمایشی است و شامل سرشاخه های فساد نمی شود خصوصا وقتی که فساد در ساختار تصمیم‌گیری نهادینه شده باشد. توجه شود که صاحبان قدرت و سرمایه هرگز بر علیه خود اقدام نمی کنند)
  3. جامعه آرمانی: سانسور خبری مشکلات اجتماعی و نشان دادن جامعه در وضعیت آرمانی (هرچند رسانه ها برای حفظ پایگاه اجتماعی خود ناچارند گاهی مطابق نظر افکار عمومی عمل کنند اما آنقدر حساب شده است که خللی به لیاقت ساختار وارد نشود).
  4. استفاده از شبهه‌علم: شبهه‌علم یعنی چیزی که بر پایه اطلاعات علمی موهوم و اثبات نشده اعلام می شود. شبهه علم شامل گفتاری است که به نظر علمی می آید اما نه امکان تایید دارد و نه امکان رد. در بیان شبهه علم معمولا گفته می شود که «که این یک دانش جدید است و هیچ کشوری به آن دست نیافته است» تا کسی نتواند دروغ بودن ادعا را اثبات کند. این دقیقا مثل همان لباس نامرئی است که یک کلاهبردار برای پادشاه دوخته بود و می گفت احمقها نمی توانند آنرا ببینند.
  5. رفع مشکلات: این موضوع در مواردی صادق است که به صورت ناگهانی خبر از حل یک مشکل دیرینه پخش می شود اما هرگز گفته نمی شود که ریشه های آن مشکل چه بوده است.
  6. مشروع سازی: معمولا رسانه ها سعی می کنند رفتارهای صاحبان قدرت و سرمایه را مطابق نظر خبره ترین و خوشنام ترین انسانهای تاریخ جلوه دهند تا اینگونه به آن رفتار، دیدگاهی مورد تایید و مشروع جلوه دهند.