هدف گذاری در آینده پژوهی

این مرحله با آنکه توضیح بسیار آسان و کوتاهی دارد اما یکی از مهمترین مراحل آینده پژوهی است که معمولا فراموش می شود. چنانچه هدف گذاری در آینده پژوهی از ابتدا به درستی انجام نشده باشد، ممکن است زمان و هزینه صرف دستیابی به نتیجه ای شود که کاربرد چندانی برای شرکت یا سازمان دارد بنابراین با توجه به اینکه پارامترها بسیار زیادی ممکن است برای آینده پژوهی وجود داشته باشد، باید دقیقا مشخص شود که در آینده به دنبال فهمیدن چه چیزی هستیم که معمولا در یکی از حوزه های اجتماعی، فناوری، اقتصادی، سلامت و سیاسی است. مهمترین مزایای هدف گذاری در آینده پژوهی به شرح زیر است:

  1. کوتاه کردن زمان آنالیز داده ها
  2. کاهش چشمگیر نیاز به جمع آوری داده
  3. کاهش چشمگیر هزینه و زمان
  4. دست یابی به نتایج مفید برای سازمان
  5. جلوگیری از انحراف تحقیقات و انجام تحقیقات در جهت هدفی از پیش تعیین شده
  6. ریسک کمتر و افزایش دقت در نتیجه نهایی
  7. کاهش درگیر کردن افراد کم ارتباط با موضوع آینده پژوهی

بر اساس نظریات: هاینز، بیشاپ