تجزیه و تحلیل کسب و کار BA

این عملکرد با هوش تجاری BI تفاوت دارد. هوش تجاری بر نمایش نتایج حقیقی Real-time تمرکز دارد اما تجزیه و تحلیل کسب و کار به بررسی آماری و آینده پژوهی می پردازد. سازمانهایی توانایی بهره گیری از BA را دارند که

  1. مدیران ارشد قویا از آن حمایت کنند و آنرا بشناسند چون زمانگیر و هزینه بر است
  2. توانایی و دانش مدل سازی وجود داشته باشد
  3. از فرایندها و استراتژی در آن سازمان استفاده شود چون تمرکز اصلی بر راهکار و اصلاح برنامه های آینده است
  4. سازمان از داده های قابل توجه و سیستمها و زیرساختهای آنالیز آنها برخوردار باشد.

بر اساس نظریات: داونپورت، اشمولی، کوپیوس، وارد